Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Polic zawiadamia, że w dniu 25.04.2019 r. Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę nr VIII/89/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od 1 czerwca 2019 r. na terenie Gminy Police obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty wynosi:

- 20 zł/os. - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 40 zł/os. - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany).