Wydział Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach informuje, że  można składać wnioski o udzielenie pomocy  materialnej dla uczniów, w formie stypendium szkolnego, (udzielanej w celu  zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier  dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia).


POLUB NAS #wirtualnepolice   


Wnioski  o  przyznanie   stypendium   szkolnego  w roku szkolnym 2020/2021 na  okres  od  września 2021 r. do czerwca  2022 r. można  otrzymać w:

1) szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Police,

2) Kancelarii Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3,

3) na stronach internetowych www.bip.police.pl 

Wnioski będzie można składać w Wydziale Oświaty i Kultury  Urzędu Miejskiego w Policach, ul. Stefana Batorego 3, w pokoju nr 6 (po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu 91 431 18 06) w terminie od 1 do 15 września 2021 r. (a dla słuchaczy kolegiów w terminie do 15 października 2021 r.).

O przyznanie stypendium szkolnego można się ubiegać dla:

1) uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych,

2) wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych,

3) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych

4) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota 528 zł netto (do wniosku przyjmuje się dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Wysokość stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police wynosi miesięcznie 105 zł. Do rozliczenia stypendium niezbędne są faktury (rachunki) imienne wystawione na rodzica lub ucznia.

Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police przyznaje Burmistrz Polic.